Privatumo politika 

 

MIELA t.y. Rūta Budavičiūtė vykdanti individualią veiklą pagal pažymą Nr. 711525, buveinės adresas S.Moniuškos g 10-3A, Vilnius, veiklos adresas S. Moniuškos g. 10-3A, Vilnius, el. p. mielajewelry@gmail.com, Tel. 8 699 23729. (toliau – MIELA) privatumo politika taikoma tais atvejais, kai asmuo per  MIELA internetinę svetainę https://www.miela.co pateikia savo asmens duomenis.

MIELA pripažįsta ir gerbia kiekvieno fizinio asmens, apsilankiusio internetinėje svetainėje, teisę į privatumą.

Tvarkydama asmens duomenis MIELA vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais  ir kokie asmens duomenys renkami?

Asmens duomenys internetinėje svetainėje renkami:

 • Tiesioginės rinkodaros tikslais Jums užsisakant MIELA naujienlaiškį ir pateikiant el. pašto adresą.
 • Pirkimo metu MIELA internetinėje svetainėje www.miela.co :
   • Vardas, pavardė;
   • Pristatymo adresas;
   • Telefono numeris.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateiksite MIELA tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateiksite trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti – užsakant naujienlaiškį bei vykdant nupirktos prekės pristatymą.

Asmens duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų duotą sutikimą tvarkyti šiuos duomenis. Tiek perkant prekes www.miela.co, tiek užsakant MIELA naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje Politikoje nurodytais tikslais. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti bet kada atšauktas paprašant MIELA žemiau nurodytais kontaktais.

Kam teikiami Jūsų asmens duomenys?

Jūsų pateikti asmens duomenys  jokiems tretiesiems asmenims neteikiami.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys, pateikti prekės pirkimo metu, bei asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslai tvarkomi 2 metus.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti, kad MIELA leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami el. paštu mielajewelry@gmail.com. Atsakymas į pranešimą pateikiamas per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos.

Updating…
 • Krepšelyje nėra produktų.